Dit is een overeenkomst tussen Human Talents en de Opdrachtgever. Human Talents gaat helpen bij het vinden van geschikte kandidaten voor Opdrachtgever. Ze zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met informatie omgaan.

Human Talents zal haar best doen om geschikte kandidaten te vinden en zal de voortgang tijdig communiceren. Ze zullen de gegevens van de kandidaten en Opdrachtgever vertrouwelijk behandelen. Opdrachtgever zal Human Talents tijdig informeren en zich gedragen als een goede opdrachtgever.

Het is niet toegestaan voor Opdrachtgever om een kandidaat die via Human Talents is gevonden in dienst te nemen zonder toestemming. Als dit toch gebeurt, kan er een boete worden opgelegd.
De overeenkomst is geldig voor de duur van de opdracht en kan schriftelijk worden beëindigd. Human Talents is niet aansprakelijk voor eventuele schade, behalve als er sprake is van opzet of grove schuld.
Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen uitgewisseld als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
De vergoeding voor de diensten van Human Talents bij het vinden van een geschikte kandidaat bij indiensttreding in loondienst voor de Opdrachtgever bedraagt 20% van het brutojaarsalaris van de kandidaat, waarbij 5% direct wordt gefactureerd en het resterende percentage na twee maanden in diensttreding. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan.
Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Human Talents is gevestigd
Dit is de overeenkomst tussen partijen en eventuele wijzigingen moeten schriftelijk worden overeengekomen. De algemene voorwaarden van Human Talents maken deel uit van deze overeenkomst. Deze is te vinden op de website en via de volgende link: Klik hier.

Deze overeenkomst is ondertekend door een vertegenwoordiger van Human Talents en Opdrachtgever.

Contact

De entree 201 1101 HG
Amsterdam

W: HumanTalents.nl
E : info@humantalents.nl

Algemene voorwaarden
Privacy statement

KVKnr: 57685037