Algemene voorwaarden

Human Talents.nl
Nieuwe Haven 27 A
1411 SG Naarden Vesting

Ingeschreven bij de KvK  onder de naam The Fenix Group
KVK nummer 57685037

info@humantalents.nl
www.HumanTalents.nl

Bij het gebruik van onze diensten, websites, apps, producten en partnerwebsites gelden onze Algemene Voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze diensten gaat gebruiken. Het is aanbevolen om een kopie hiervan te printen voor toekomstig gebruik. De voorwaarden bevatten tevens verwijzingen naar aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze Websites, Apps en diensten. Door het gebruik van onze diensten, website, apps, producten of partnerwebsites, bevestigt u dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u geen gebruik maken van onze diensten, websites, apps, producten of partnerpensioen. Raadpleeg onze Privacy en Cookie policy voor meer informatie over de wijze waarop wij informatie over u opslaan, gebruiken en beschermen.

Voorwaarden:

Artikel 1 Definities 1.1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Human Talents: het arbeidsbemiddelingsbureau gevestigd aan Nieuwe Haven 27 A, 1411 SG Naarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam AVB administratiegelden, KVK nummer 57685037, BTW nummer NL810818176B01.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Human Talents opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten op het gebied van arbeidsbemiddeling.

Kandidaat: de natuurlijke persoon die door Human Talents wordt bemiddeld bij de Opdrachtgever.

TFG: The Fenix Group, het moederbedrijf van Human Talents, te bereiken onder het telefoonnummer 035-2030006 en gevestigd aan hetzelfde adres als Human Talents.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Human Talents, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Human Talents en de Opdrachtgever in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen.

Artikel 3 Offertes

3.1 Alle offertes van Human Talents zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2 Een overeenkomst tussen Human Talents, de Opdrachtgever en/of de kandidaat komt tot stand op het moment dat Human Talents een opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
3.3 Human Talents is slechts gebonden aan de inhoud van de schriftelijke opdrachtbevestiging.

Artikel 4 Tarieven en betaling

4.1 De tarieven van Human Talents zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen van overheidswege.
4.2 Human Talents is gerechtigd de tarieven jaarlijks te verhogen conform de consumentenprijsindex.
4.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4.4 Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Human Talents gerechtigd om wettelijke rente in rekening te brengen over het openstaande bedrag.
4.5 Het tarief voor de diensten van het arbeidsbemiddelingsbureau bij het vinden van een geschikte kandidaat voor de werkgever wordt vooraf overeengekomen tussen het arbeidsbemiddelingsbureau en de werkgever.
4.5 Indien de diensten van Human Talents op een andere wijze worden gebruikt dan beschreven, dan kan tussen partijen vooraf overeenstemming worden bereikt over de hoogte van de vergoeding.
4.7 Indien de Opdrachtgever in verzuim is, is Human Talents gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 Verplichtingen van Human Talents

5.1 Human Talents zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten.
5.2 Human Talents zal de Opdrachtgever tijdig informeren over de voortgang van de werkzaamheden.
5.3 Human Talents zal de (persoonlijke) gegevens van de Opdrachtgever en de Kandidaat vertrouwelijk behandelen.
5.4 Human Talents zal bij de selectie van Kandidaten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en rekening houden met de wensen en eisen van de Opdrachtgever.

Artikel 6 Verplichtingen van de Opdrachtgever

6.1 De Opdrachtgever zal Human Talents tijdig informeren over alle relevante informatie die nodig is voor de uitvoering van de opdracht.
6.2 De Opdrachtgever zal zich gedragen als een goed werkgever en de geldende wet- en regelgeving in acht nemen.
6.3 De Opdrachtgever zal de Kandidaat passende arbeidsvoorwaarden aanbieden, die niet minder gunstig zijn dan die van vergelijkbare werknemers in dezelfde functie bij de Opdrachtgever.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Human Talents is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die de Opdrachtgever of derden lijden als gevolg van de werkzaamheden van Human Talents, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Human Talents.
7.2 De aansprakelijkheid van Human Talents is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
7.3 Human Talents is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die de Opdrachtgever of derden lijden als gevolg van handelen of nalaten van de Kandidaat, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Human Talents.
7.4 De Opdrachtgever vrijwaart Human Talents tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de werkzaamheden die Human Talents voor de Opdrachtgever heeft verricht.

Artikel 8 Concurrentiebeding

8.1 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende een periode van 12 maanden na het einde van de opdracht een kandidaat die via Human Talents is bemiddeld, in dienst te nemen of anderszins direct of indirect werkzaamheden te laten verrichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Human Talents.
8.2 Het is de kandidaat niet toegestaan om gedurende een periode van 12 maanden na het einde van de opdracht bij de Opdrachtgever, of bij een aan de Opdrachtgever gelieerde onderneming, direct of indirect in dienst te treden of werkzaamheden te verrichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Human Talents.
8.3 Bij overtreding van dit concurrentiebeding verbeurt de Opdrachtgever respectievelijk de kandidaat aan Human Talents een direct opeisbare boete van EUR 500 per dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Human Talents op volledige schadevergoeding.
8.4 Het concurrentiebeding als bedoeld in dit artikel is slechts van toepassing indien Human Talents dit beding uitdrukkelijk en schriftelijk met de Opdrachtgever en/of kandidaat is overeengekomen.
8.5 Indien de Opdrachtgever of kandidaat een beroep doet op het concurrentiebeding, zal Human Talents in redelijkheid en billijkheid oordelen of en in welke mate de opdracht, dan wel de werkzaamheden, waartoe het concurrentiebeding betrekking heeft, onder de werking van het concurrentiebeding vallen.
8.6 Indien een of meerdere bepalingen van dit concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 9 Duur en beëindiging overeenkomsten

9.1 De overeenkomst tussen Human Talents en de Opdrachtgever worden aangegaan voor de duur van de opdracht.
9.2 Beëindiging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.
9.3 Human Talents is gerechtigd overeenkomsten met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de factuur of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

10.1 Op alle overeenkomsten tussen Human Talents en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen tussenHuman Talents en de Opdrachtgever zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van overleg tussen partijen.
10.3 Indien het overleg niet tot een oplossing leidt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Human Talents gevestigd is.
10.4 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Artikel 11 Overige bepalingen

11.1 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
11.2 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij verkrijgen in het kader van de bemiddeling. De verplichting tot geheimhouding blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.
11.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
11.3 Human Talents is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het moment dat deze aan de Opdrachtgever zijn meegedeeld.

Human Talents
Nieuwe Haven 27 A 1411 SG Naarden

The Fenix Group
KVK-nummer: 57685037

Contact

De entree 201 1101 HG
Amsterdam

W: HumanTalents.nl
E : info@humantalents.nl

Algemene voorwaarden
Privacy statement

KVKnr: 57685037