Arbeidsbemiddelingsovereenkomst Human Talents

Arbeidsbemiddelingsovereenkomst tussen

Human Talents:

Adres: Nieuwe haven 27 A, 1411 SG in Naarden

KVK: 57685037

en

Opdrachtgever:
hierna te noemen opdrachtgever

Overwegende dat:


• “Human Talents”: het arbeidsbemiddelingsbureau dat als opdrachtnemer fungeert bij de arbeidsbemiddeling tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat, zoals omschreven in deze Overeenkomst.
• “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Human Talents opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten op het gebied van arbeidsbemiddeling.
• “Kandidaat”: de natuurlijke persoon die door Human Talents wordt bemiddeld bij de Opdrachtgever.
• Partijen afspraken willen maken omtrent de arbeidsbemiddeling door Human Talents.

Komen als volgt overeen:

Artikel 1 - Werkzaamheden


1.1 Human Talents zal zich inzetten om geschikte Kandidaten te vinden voor de Opdrachtgever. Human Talents zal daarbij zorgvuldigheid betrachten en de belangen van de Opdrachtgever en de Kandidaat behartigen.
1.2 Human Talents zal de gegevens van de Opdrachtgever en de Kandidaat vertrouwelijk behandelen en deze gegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van haar werkzaamheden in het kader van deze Overeenkomst. De AVG is hierop van toepassing.

Artikel 2. Verplichtingen van Human Talents


2.1 Human Talents zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten.
2.2 Human Talents zal de Opdrachtgever tijdig informeren over de voortgang van de werkzaamheden.
2.3 Human Talents zal de gegevens van de Opdrachtgever en de Kandidaat vertrouwelijk behandelen.
2.4 Human Talents zal bij de selectie van Kandidaten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en rekening houden met de wensen en eisen van de Opdrachtgever.

Artikel 3. Verplichtingen van de Opdrachtgever


3.1 De Opdrachtgever zal Human Talents tijdig informeren over alle relevante informatie die nodig is voor de uitvoering van de opdracht.
3.2 De Opdrachtgever zal zich gedragen als een goed opdrachtgever en de geldende wet- en regelgeving in acht nemen.
3.3 De Opdrachtgever zal de Kandidaat passende arbeidsvoorwaarden aanbieden, die niet minder gunstig zijn dan die van vergelijkbare werknemers in dezelfde functie bij de Opdrachtgever.

Artikel 4 – Concurrentiebeding


4.1 Het is, bij een freelance opdracht, de opdrachtgever niet toegestaan om binnen een periode van 1 jaar na het einde van de opdracht een kandidaat die via Human Talents is bemiddeld, in dienst te nemen of anderszins direct of indirect werkzaamheden te laten verrichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Human Talents.
4.2 Het is, bij een freelance opdracht, de kandidaat niet toegestaan om binnen een periode van 1 jaar na het einde van de opdracht bij de opdrachtgever, of bij een aan de opdrachtgever gelieerde onderneming, direct of indirect in dienst te treden of werkzaamheden te verrichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Human Talents.
4.3 Bij overtreding van dit concurrentiebeding verbeurt de opdrachtgever respectievelijk de kandidaat aan Human Talents een direct opeisbare boete van EUR 500 per dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Human Talents op volledige schadevergoeding.
4.4 Het concurrentiebeding als bedoeld in dit artikel is slechts van toepassing indien Human Talents dit beding uitdrukkelijk en schriftelijk met de opdrachtgever en/of kandidaat is overeengekomen.
4.5 Indien de opdrachtgever of kandidaat een beroep doet op het concurrentiebeding, zal Human Talents in redelijkheid en billijkheid oordelen of en in welke mate de opdracht, dan wel de werkzaamheden, waartoe het concurrentiebeding betrekking heeft, onder de werking van het concurrentiebeding vallen.
4.6 Indien een of meerdere bepalingen van dit concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 5 – Tarieven en betaling


5.1 Human Talents zal Opdrachtgever factureren op basis van een vooraf overeengekomen tarief (excl. BTW).
5.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.4 De vergoeding voor de diensten van Human Talents bij het vinden van een geschikte kandidaat voor Opdrachtgever is als volgt:

Vaste dienst

Bij indiensttreding van de kandidaat, is de normale vergoeding zoals gebruikelijk in de markt 20% van het brutojaarsalaris (incl. vakantietoeslag en emolumenten) van de kandidaat. Opdrachtgever zal inzage geven in de nieuwe arbeidsovereenkomst als wel de artikelen die betrekking hebben op het loon, vakantietoeslag en ev
entuele emolumenten.
Voor Opdrachtgever geldt een korting van 50% indien er meer dan 5 vacatures worden vervuld.

De vergoeding zal in twee stappen worden gefactureerd:
• De helft bij indiensttreding;
• Het tweede deel na 4 maanden indiensttreding.

Freelance

Bij het plaatsen van zzp'ers/freelancers factureert Human Talents de opdrachtgever tegen een vooraf afgesproken uurtarief (excl. BTW en reiskosten).

Artikel 6 – Duur en beëindiging


6.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht.
6.2 Beëindiging van deze overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid


7.1 Human Talents is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die de Opdrachtgever of derden lijden als gevolg van de werkzaamheden van Human Talents, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Human Talents.
7.2 De aansprakelijkheid van Human Talents is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
7.3 Human Talents is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die de Opdrachtgever of derden lijden als gevolg van handelen of nalaten van de Kandidaat, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Human Talents.
7.4 De Opdrachtgever vrijwaart Human Talents tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de werkzaamheden die Human Talents voor de Opdrachtgever heeft verricht.

Artikel 8 – AVG


8.1 Partijen zijn gerechtigd om persoonsgegevens uit te wisselen ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst. Hierbij zullen Partijen zich houden aan de geldende privacywetgeving, inclusief de AVG.
8.2 Opdrachtgever geeft hierbij toestemming aan Human Talents om persoonsgegevens te verwerken en uit te wisselen ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst.
8.3 Human Talents zal persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en deze slechts verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst.

Artikel 9 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting


9.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Human Talents is gevestigd.
9.3 De Nederlandse tekst van deze overeenkomst prevaleert boven vertalingen daarvan.

Artikel 10 - Slotbepalingen


10.1 Deze overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen partijen en vervangt alle voorgaande communicatie, afspraken of overeenkomsten tussen partijen, zowel mondeling als schriftelijk.
10.2 Eventuele wijzigingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.
10.3 De algemene voorwaarden van Human Talents maken integraal deel uit van deze overeenkomst.Deze zijn te vinden op de website en via de volgende link: Klik hier

Deze overeenkomst is ondertekend door een vertegenwoordiger van Human Talents en Opdrachtgever.
Namens Human Talents:
DD slash MM slash JJJJ
Handtekening M. (Maurik) Donokarijo
Namens Opdrachtgever:
Date

Contact

De entree 201 1101 HG
Amsterdam

W: HumanTalents.nl
E : info@humantalents.nl

Algemene voorwaarden
Privacy statement

KVKnr: 57685037