Freelance arbeidsbemiddelingsovereenkomst Human Talents

Arbeidsbemiddelingsovereenkomst tussen

Human Talents:

Adres: Nieuwe haven 27 A, 1411 SG in Naarden

KVK: 57685037

en

Zelfstandig ondernemer:
hierna te noemen ZZP'er


  Bemiddeling
 • Human Talents zal zich inspannen om ZZP'er te helpen bij het vinden van opdrachtgevers en zal daarbij als tussenpersoon optreden.
 • ZZP'er verplicht zich om alle relevante informatie te verstrekken, zoals een cv en werkervaring.
 • Human Talents zal de opdrachtgever informeren over de tarieven van ZZP'er en zal in overleg met ZZP'er de tarieven vaststellen.
 • Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitgewisseld als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
Aansprakelijkheid
 • ZZP'er is als zelfstandig ondernemer verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden bij de opdrachtgever.
 • Human Talents is niet aansprakelijk voor eventuele schade of fouten die hierbij worden gemaakt.
 • Human Talents is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ZZP'er of opdrachtgever lijdt als gevolg van de bemiddeling van ZZP'er bij opdrachtgevers.
Vergoeding
 • ZZP'er brengt een vergoeding in rekening voor de uitgevoerde werkzaamheden bij de opdrachtgever. De hoogte van de vergoeding wordt in overleg bepaald.
 • Human Talents brengt een vergoeding in rekening voor haar bemiddelingsdiensten. De hoogte van de vergoeding wordt in overleg bepaald.
Betaling
 • Opdrachtgever betaalt de facturen van de diensten van ZZP'er uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Human Talents zal de vergoeding van ZZP'er binnen 2 dagen na ontvangst van de vergoeding van de opdrachtgever uitbetalen.
Beëindiging
 • Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 • De overeenkomst kan met onmiddellijke ingang worden beëindigd indien een van de partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.
 • Bij beëindiging van de overeenkomst blijven de bepalingen betreffende geheimhouding en aansprakelijkheid van kracht.
Eventuele wijzigingen moeten schriftelijk worden overeengekomen en de algemene voorwaarden van Human Talents maken deel uit van deze overeenkomst. Deze zijn te vinden op de website en via de volgende link: Klik hier.  

Deze overeenkomst is ondertekend door een vertegenwoordiger van Human Talents en ZZP'er
Namens Human Talents:
DD slash MM slash JJJJ
Handtekening M. (Maurik) Donokarijo
Namens Opdrachtgever:
Date

Contact

De entree 201 1101 HG
Amsterdam

W: HumanTalents.nl
E : info@humantalents.nl

Algemene voorwaarden
Privacy statement

KVKnr: 57685037