Arbeidsbemiddelingsovereenkomst Human Talents

Arbeidsbemiddelingsovereenkomst tussen

Human Talents:

De entree 201 1101 HG Amsterdam

KVK: 57685037

en

Opdrachtgever:
hierna te noemen opdrachtgever
Deze overeenkomst, gesloten tussen Human Talents en de Opdrachtgever, beoogt ondersteuning bij het vinden van geschikte kandidaten voor de Opdrachtgever. Human Talents zal zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met informatie.

Human Talents zal zich inspannen om geschikte kandidaten te vinden en de voortgang tijdig communiceren. De gegevens van kandidaten en Opdrachtgever worden vertrouwelijk behandeld. Opdrachtgever zal tijdig informatie verschaffen aan Human Talents en handelen als een goede opdrachtgever/werkgever.

Deze overeenkomst is geldig gedurende de opdracht en kan schriftelijk worden beëindigd. Human Talents is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitgewisseld als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

De vergoeding voor de diensten van Human Talents bij het vinden van een geschikte kandidaat wordt in onderling overleg bepaald.

  • Bij het plaatsen van zzp'ers/freelancers factureert Human Talents de opdrachtgever tegen een vooraf afgesproken uurtarief..

  • Bij indiensttreding van de kandidaat, is de normale vergoeding zoals gebruikelijk in de markt 20% van het brutojaarsalaris (incl. vakantietoeslag en emolumenten) van de kandidaat. Opdrachtgever zal inzage geven in de nieuwe arbeidsovereenkomst als wel de artikelen die betrekking hebben op het loon, vakantietoeslag en ev
    entuele emolumenten. Bij in diensttreding zal er 10% gefactureerd worden, en het resterende bedrag na twee maanden dienstverband. In sommige gevallen kan er worden afgeweken van deze procentuele vergoeding, afhankelijk van de samenwerking.

De factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum worden voldaan. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Human Talents.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om een kandidaat die via Human Talents is gevonden, zonder toestemming in dienst te nemen. Indien dit toch gebeurt, kan er een boete worden opgelegd.

Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Human Talents is gevestigd

Eventuele wijzigingen dienen chriftelijk worden overeengekomen en de algemene voorwaarden van Human Talents maken deel uit van deze overeenkomst. Deze zijn te vinden op de website en via de volgende link: Klik hier.

Deze overeenkomst is ondertekend door een vertegenwoordiger van Human Talents en Opdrachtgever.
Namens Human Talents:
DD slash MM slash JJJJ
Handtekening M. (Maurik) Donokarijo
Namens Opdrachtgever:
Date

Contact

De entree 201 1101 HG
Amsterdam

W: HumanTalents.nl
E : info@humantalents.nl

Algemene voorwaarden
Privacy statement

KVKnr: 57685037